Документи за инспекција

by ugostitelstvo.mk

Минимум документи потребни за пред инспекциските органи


1. ТЕКОВНА СОСТОЈБА ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ – КОПИЈА
2. М1/М2
3. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
4. МАТИЧНА КНИГА НА ВРАБОТЕНИ
5. КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
6. РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР +К15
7. ПОЕДИНЕЧНИ СМЕТКИ ЗА ПЛАТА
8. РАБОТНО ВРЕМЕ ЗАВЕРЕНО ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ОД ТРУДОВА ИНСПЕКЦИЈА
10. ЛЕКАРСКИ УВЕРЕНИЈА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ (СЕ ОБНОВУВААТ НА 24 МЕСЕЦИ)
11. ПП-АПАРАТ И НАЛЕПНИЦА
12. ПРВА ПОМОШ
13. ЕЛАБОРАТ ЗА ЗДРАВЈЕ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ЗА ФИСКАЛНА КАСА – ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА
14. КДФИ – КНИГА НА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
15. ИСК – ИТНА СМЕТКОВОДСТВЕНА КНИГА (ЗАВЕРЕНА ВО УЈП)
16. НАЛЕПНИЦА ОД УЈП
17. РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
18. ДОГОВОР СО ММИ
19. ДОГОВОР СО ЗАМП

За дополнителна помош и консултации при инспекциска контрола, јавете се на 02 3119 615.