Што треба да знаете ако градите или реновирате хотел

by ugostitelstvo.mk

Врз основа на условите и сопствената проценка, одлуката дали ќе се гради еден хотелски објект најчесто ја носи оној што сака да гради и располага со средства за градба, а тоа е инвеститорот. Сепак, само одлуката на инвеститорот не е доволна за да се реализира предвидената активност за градење. Секој инвеститор треба да изврши голем број подготвителни работи и да обезбеди обемна документација според посебна постапка, пред да донесе конечна одлука за започнување на изградбата.

За да се реализира изградба на хотелски објект, од идеја до пуштање во работа, неопходно е да се почитуваат одредени последователни фази кои се меѓусебно поврзани и условени.

Прелиминарна економска анализа, тоа е проверка на оправданоста на идејата за изградба на одреден хотелски објект.

Врз основа на резултатите од испитување на потенцијалната побарувачка, се утврдуваат  волумен на побарувачката, платежните можности и другите релевантни карактеристики на идните корисници на хотелските услуги, се утврдуваат и кономските параметри на оправданоста на инвестицијата, големината, категоријата и видот на објектите, како и структурата на потребните капацитети.
Врз основа на резултатите од претходната економска анализа, се донесува одлука за оправданост на идејата за изградба на објектот, т.е. одлука за продолжување на прединвестициските активности.

Одредувањето на економската изводливост е клучен чекор во планирањето на проектот.


Оваа активност мора да содржи податоци добиени врз основа на анализа на пазарот и функционалноста на хотелот. Факторите што треба да се земат предвид може да се класифицираат во три основни групи.

Оперативната деловна политика на хотелот обично вклучува: изнајмување соби, продажба на храна, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, изнајмување простории за конгреси, банкети, изложби и слично, како и изнајмување канцелариски простор за разни продавници и услуги (весници, цигари, сувенири, изнајмување возила, и сл.) и друга продажба поврзана со употреба на рекреативни објекти и опрема.

Планираната продажба како комбинација на различити активности за секој хотелски проект е важна не само во утврдувањето на големината и изгледот на самиот хотел, туку и во проценката на соодветните трошоци за инвестирање.

Затоа, хотелското работење треба да се предвиди во наредните десет години, со цел да се утврди можноста за враќање врз основа на NPV (нето сегашна вредност) и IRR,( интерна стапка на повраток) како и други економски индикатори.

Нето сегашната вредност на инвестицискиот проект е дефинирана како сегашната вредност на нето-протокот на пари од проектот минус нето-инвестицијата на проектот. Затоа, неопходно е добро да се знае приближната структура на приходот и трошоците за следниот период, што може да се види во следната Табела 1.

Практичната и економската изводливост на инвестициите во секоја област на активност треба да се испита одделно во контекст на потребните трошоци. Може да се утврди дека првобитниот концепт бара промени.

 

Табела 1

Голема важност во ефективното планирање на трошоците е насочено кон рационализација на опремата и можните заштеди, инвестициите и тековните трошоци, со елиминирање на екстравагантна опрема и простории што се неекономични.

Трошоци за изградба на хотели

Компаративната анализа на трошоците за изградба на хотели е комплицирана поради високо променливите вредности на различни национални валути (разлики во курсот и стапката на инфлација), заради варијациите во цената на градежното земјиште на различни локации, различни големини и висини на зградите и бројот на дополнителните простории за одредени содржини кои се градат освен собите во хотелските објекти.

Врз основа на анализата извршени при изградба на 100 меѓународни хотели, добиени се неколку основни показатели за обемот и односот на одредени категории на инвестициски трошоци.

Пропорции на трошоците

Процентното учество, на одредени трошоци, зависи од голем број на варијабилни фактори, (услови на локацијата, подземните спратови, конструкцијата, висината, структурната форма, стандарди за финалните работи, инсталации, итн.)

Следната табела прикажува приближни податоци за трошоците за изградба на простории според типот на хотел.

Табела 2

 

Напомена, Во одредени случаи цената на двокреветна соба кај високо луксузните хотели може да изнесува и до 60.000 евра.

Инвестициите во хотел и мотел можат да се посматраат од два различити аспекти:

  1. Инвестирање во земјата и конструкцијата на зградата.
  2. Инвестирање во дизајнот на ентериерот на зградата.

Оваа разлика е особено изразена кога зградата на хотелот е посебен имот како дел од поширок комплекс канцеларии, продавници, станови и сл. и е изнајмен на хотелска компанија.

Горенаведените податоци претставуваат светски просек. Сепак, треба да се има предвид дека постојат и значителни разлики помеѓу континентите, регионите и земјите во однос на структурата на приходите и трошоците.

Доколку ви се потребни подетални информации и консултации во врска изградба или реновирање на хотелски објекти можете да се обратите на:

 

 

Слични написи

Leave a Comment