ГОСТИНОТ ТРЕБА ДА ДОБИЕ ВПЕЧАТОК ДЕКА Е ДОБРОДОЈДЕН

by ugostitelstvo.mk

Гостопримливоста, како доблест, посебно се почитувала уште во Античка Македонија. Во тоа време се подразбирало дека добриот домаќин со своето однесување и услужливоста му давал на неговит гостин чувство на заштита и грижа, за времето додека престојувал во неговиот дом, но и го упатувал до следната негова дестинација.

Гостопримливоста, се дефинира како срдечно пречекување и примање на гостите.

ГОСТОПРИМЛИВОСТА ГО ОПФАЌА ПРОЦЕСОТ ПОМЕЃУ ГОСТИНОТ И ДОМАЌИНОТ ТАКА ШТО ГОСТИНОТ ТРЕБА ДА ДОБИЕ ВПЕЧАТОК ДЕКА Е ДОБРEДОЈДЕН.

Треба да му дадеме до знаење, дека го почитуваме него и неговите културни, верски, национални и друг вид посебности.Тоа подразбира добродојденост, пријателски однос, удобност, сигурност, искреност, љубезност.

Гостопримливоста како етичка вредност, всушност претставува алатка за постигнување на крајната цел во туризмот и во угостителството, а воедно и остварува поголеми деловни резултати.

Гости

Гостите се смислата на туризмот и угостителството. Стратегијата за развојот на угостителството и туризмот се заснова на потребите и барањата на гостите, кои се менуваат секојдневно, кои се пак условени од  развојот на технологијата како и од индустрискиот развој.

Значајно е да бидеме свесни за важноста на гостите. Нивните желби и барања треба да ги надминеме, а не само да ги задоволиме, нивните прашања треба да ги предвидиме, а не само да одговориме на нив и на крајот треба да му покажеме дека е единствен, а не еден од многуте.

Непобитен факт е дека ние зависиме од гостите, а не тие од вас.

Праксата ни покажува дека САМО СО ЗАДОВОЛНИ ГОСТИ НИЕ ОСТВАРУВАМЕ  УСПЕШНОСТ И ПРОФИТ.

Зпомнете!

Гостите плаќаат се!

Се што остваруваме преку работата вклучувајќи ги и нашите плати можеме да го оствариме само ако имаме гости кои не посетуваат и ако ги користат нашите услуги.

ЦЕЛТА И СМИСЛАТА на нашата работа е ПРОАКТИВЕН И ПОСВЕТЕН ПРИСТАП, кои ги задоволува потребите на гостие на начин кој е прифатлив за објектот за кого работиме и се разбира за гостите што престојуваат во него.

За гостите

Гостите, клиентите и корисниците на нашите услуги припаѓаат на  различни националности и доаѓаат од различни делови од нашата земја и од светот.

Тие со себе носат различни верски, културолошки, филозофски обичаи и навики. Важно е да знаеме да ги препознаеме и да им покажеме почитување и учтивост во секоја ситуација и на секое место, исто како што ние би сакале да се почитуваат нашите обичаи и навики.

Гостин не е само оној што стои пред вас

Секој што ве контактира преку телефон или ви се обраќа преку електронска пошта и бара од вас најразлични информации, во истиот момент претставува корисник на вашите услуги или станува ваш гостин. Затоа заслужува подеднаков третман со оној кој стои пред вас.

Само со љубезност и со професионален однос кон гостите вие покажувате дека ја почитувате довербата што ви ја укажале со само тоа што ви се обратиле, па дури и да бараат само најобична информација.

Со ваквиот однос вие ја потврдувате нивната доверба и придонесувате тие да станат ваши идни гости.

Морате да бидете подеднакво професионални во секоја ситуација со гостите.

Исто така морате да сфатите дека вашата професионалност мора да ги надмине незадоволството и конфликтните ситуации.

На задоволството од страна на гостите вие морате да реагирате со благодарност, а на нивното незадоволство со жалење и извинување.

Што очекуваат гостите?

Многу фактори влијаат на очекувањата на гостите. Очекувањата треба што е можно побрзо и појасно  да ги препознате и на нивна основа да ја оформите понудата и услугата.

Очекувањата на гостите произлегуваат од:

 • Вредносниот систем на општествениот статус и на културата на која и припаѓаат.
 • Ставот и претставата за културата во која гостите престојуваат.
 • Личните вредности и ставови.
 • Моменталното расположение условено од субјективните и објективните настани.
 • Нивните примарни секундарни потреби и навики.

Давање на квалитетна услуга што претставува сеопфатна грижа за гостите претставува:

 • Познавање на културата од која доаѓаат госте.
 • Разбирање и прифаќање на спецификите на гостите
 • Препознавање на очекувањата на гостите.
 • Добро познавање на производно/услужната дејност на објектот и туристичките дестинации во кои престојуваат гостите.
 • Комуникациски вештини на мајчиниот и на други странски јазици.
 • Одговорност за превземените обврски.
 • Способност за препознавање на проблемите и наоѓање прифатливи решенија.
 • Позитивен став и прифаќање на различностите на културите, вредностите и ставовите.
 • Отвореност и добро расположение.
 • НАСМЕВКАТА е составен дел на секој вработен, кој им дава услуга на гостите.

  За повеќе информации и консултации обратете се на:

  Regent Club – Training Center

  тел. 02 / 3119-615
  [email protected]

Слични написи