Што донесува новиот закон за авто кампови

by ugostitelstvo.mk

Во 2013г. беше донесен законот за авто кампови во Р. Македонија

Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за основањето автокамп, постапката за отуѓување на градежното земјиште наменето за автокамп, условите кои треба да ги исполнат корисниците на автокамповите како и други прашања поврзани со автокамповите.Целта на овој закон е забрзување на економскиот развој со привлекување на странски и домашен капитал за развој на туризмот. Изградбата и изведувањето на работите за основање и работење на автокамп е од јавен интерес.

Ова е цитиран дел од законот за Авто кампови донесен во 2013г. За повеќе информации можете да го симнете законот на овој линк.

https://www.ugostitelstvo.mk/nov/wpcontent/uploads/2014/02/Zakon_za_avtokampovi_13_23012013.pdf

или мозете да не контактирате на нашиот e-mail : [email protected]